Τελευταία ανανέωση – 01/12/2023
O ιστότοπος www.graphdays.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία GRAPHDAYS που εδρεύει στο Nέο Καρλόβασι και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 3010 52618 και Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@graphdays.com τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2273 400308 (στο εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
 
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα GRAPHDAYS το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.graphdays.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή / και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος / παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή / και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και προϊόντων ή / και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή / και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα GRAPHDAYS ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης / πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα GRAPHDAYS και για:
 
α. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου και προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών,
β. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
γ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
δ. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
ε. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
στ. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Α. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ιστοσελίδα της είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.
Β. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.
Γ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), και / ή να στείλουν email.
Δ. Χρήση των Πληροφοριών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, στις περιπτώσεις όπου:
1. ο χρήστης μας δίνει πληροφορίες κατά την εγγραφή του ως πελάτης και
2. όταν ο χρήστης μας δίνει πληροφορίες προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση.
Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Περιοδικές Αλλαγές - Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρεία

Συνεχώς το e-shop επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. 
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:
 
– Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
– Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
– Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται με τους τρόπους που θα έχει πραγματοποιηθεί και η παράδοση.
– Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
– Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
– Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
• Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 1 ημερολογιακής ημέρας από την παράδοση του προϊόντος και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
– Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
– Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 5 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
– Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης.
– Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
– Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία εάν αυτό θα χαρακτηριστεί ως μη χρήσιμο πλέον και συνεπώς δεν θα προβλέπεται επιστροφή των χρημάτων του Πελάτη.
– Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Νομική ευθύνη περιεχομένου mails που διαχειριζόμαστε

Για κάθε πελάτη μας, που φιλοξενεί την ιστοσελίδα του σε εμάς, και τη διαχείριση των εταιρικών mail, οφείλουμε:

– Να μην αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο, με κάθε τρόπο, σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, εκτός του κατόχου του mail.

– Να μη βλέπουμε το περιεχόμενο του mail, εκτός αν μας ζητηθεί και για τεχνικούς και μόνο λόγους.

– Η προβολή του περιεχομένου, του κάθε mail, θεωρείται παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και μπορεί ο κάθε πελάτης να κινηθεί νομικά εις βάρος μας.

Νομική ευθύνη κωδικών πρόσβασης σε website & cPanel διαχείριση

Για κάθε επιχείρηση, έπειτα της αποστολής των κωδικών διαχείρισης από εμάς, όταν μας ζητηθούν:

– Θα έχετε admin πρόσβαση και στις 2 πλατφόρμες.

– Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε κάθε υπηρεσία, που έχουμε ενσωματώσει στη φιλοξενία σας.

– Για κάθε απορία σας, μπορείτε πάντα, να απευθυνθείτε σε εμάς, για την επίλυση αυτής.

– Η όποια μελλοντική ενέργεια σας, που δημιουργήσει πιθανή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα, δεν φέρουμε ευθύνη και για την επαναφορά αυτής, θα κοστολογηθείτε ξεχωριστά, ανάλογα με το επίπεδο δυσλειτουργίας.

Χρόνοι Παράδοσης

Χρόνος Παράδοσης, σε επίπεδο εκτύπωσης ή κατασκευής, ενός project, ορίζεται

– Ο χρόνος 1 εργάσιμης ημέρας μετά την επιβεβαίωση κατάθεσης από εμάς.

– Συν το εύρος χρόνου που σας αναφέρουμε στην προσφορά μας.

– Συν 1 επόμενη εργάσιμη ημέρα, που θα μεταφερθεί σε μεταφορική της επιλογής σας στην περιοχή.

– Συν το χρόνο αποστολής, που καθορίζεται από τη μεταφορική εταιρεία ή εταιρεία courier.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! – Οι χρόνοι παραγωγής αναγράφονται σε κάθε online προϊόν, που παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας.

Χρόνος Παράδοσης, σε επίπεδο υπηρεσιών ενός project, ορίζεται

Το εύρος χρόνου που σας αναφέρουμε στην προσφορά μας, υπό την προϋπόθεση που έχουμε λάβει, με mail, το απαραίτητο content, σε τελική μορφή από εσάς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! – Οι χρόνοι παραγωγής αναγράφονται σε κάθε online υπηρεσία, που παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας.

Τα όποια προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη.

Η ποιότητα εκτύπωσης, ενδέχεται να διαφέρει από 2% έως και 9% από το ηλεκτρονικό μας αρχείο, που παρουσιάζουμε από τις δικές μας οθόνες. Αυτό το ποσοστό θεωρείται επιτρεπτό από κάθε εκτυπωτική εταιρεία.

Προσφορές

Οι προσφορές που στέλνουμε με online σύνδεσμο, ισχύουν για 15 ημέρες, μετά την αποστολή του αντίστοιχου mail προς εσάς. Έπειτα σημειώνετε την υπογραφή σας και το ονοματεπώνυμό μας και μας στέλνετε αυτοματοποιημένα τη signed προσφορά, με δυνατότητα download και από εσάς.

Στην περίπτωση online τιμών, ισχύουν όπως αναγράφονται, εκτός των εκτυπώσεων και κατασκευών, που γίνεται επιβεβαιωση από εμάς την εκάστωτε χρονική στιγμή.

Όλες οι τιμές των προϊόντων & υπηρεσιών, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Ως ελάχιστο κόστος υπηρεσίας σχεδιασμού, ορίζουμε τα 50€.

Λόγω συνεχόμενων αλλαγών στις τιμές από προμηθευτές μας, στο store μας, θεωρούνται ενδεικτικές (κατηγορίες εκτυπώσεων, συσκευασιών, κατασκευών), και με κάθε ενδιαφέρον παραγγελίας σας, πάντα θα επιβεβαιώνεται με mail, από εμάς, η υπάρχουσα ή η νέα τιμή του προϊόντος. Η στρατιγική αυτή, δεν θεωρείται παραπληροφόρηση από εμάς, γι αυτό άλλωστε θα έχετε πάντα επιβεβαίωση από εμάς, πριν “κλειδώσει” η παραγγελία σας.

Τρόποι Πληρωμής

Το 50% της αξίας σχεδιασμού και μελέτης, της ως άνω προσφοράς, ορίζεται ως προκαταβολή και καταβάλλεται με κατάθεση στο λογαριασμό της εταιρείας μετά από την υπογραφή της παρούσης προσφοράς.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής (εκτύπωσης ή κατασκευής), καταβάλλεται το 50% της παραγωγής και το υπόλοιπο 50%  με την ολοκλήρωση της κατασκευής ή εκτύπωσης για να φύγουν από το εργοστάσιο παραγωγής για την περιοχή σας.

Το υπόλοιπο 50% της αξίας σχεδιασμού καταβάλλεται κατά την παράδοση, του κάθε project και έπειτα σας αποστέλουν τα όποια τελικά αρχεία, διότι είναι δική σας ιδιοκτησία.

Στην περίπτωση επανεκτυπώσεων, καταβάλλεται το 100% της συνολικής τιμής.

Στις περιπτώσεις RESOURCE MANAGEMENT, PRODUCTS4U, BOOKMEIN & QRIT πλατφόρμας, καταβάλλεται το 100% της συνολικής τιμής.

Στην περίπτωση web υπηρεσιών ή μόνο υπηρεσιών σχεδιασμού, καταβάλλεται το 50% και το υπόλοιπο με την παράδοση του project. Για υπηρεσίες Google Adwords + Digital Marketing, καταβάλλεται το 100%.

Η προκαταβολή ή η όποια καταβολή, δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή υπαιτιότητας του πελάτη. στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει προχωρήσει σε παραγωγή, οφείλετε να την αποπληρώσετε στο κόστος της αρχικής προσφοράς μας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ – IBAN – GR82 0110 3690 0000 3690 0132 691

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN – GR10 0172 7150 0057 1508 3570 081

EUROBANK – IBAN – GR86 0260 4520 0007 8020 0206 021

ALPHA BANK – IBAN – GR14 0140 3270 3270 0210 1082 151

Δικαιούχος Μπαξεβάνης Μάριος του Μανουήλ

Διαδικασία Υλοποίησης

| Σήμα – λογότυπος / Γραφιστικές εφαρμογές

Μετά τη συμφωνία σας μαζί μας, θα σας σταλθεί online αρχείο, με την παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης του νέου σας BRANDING.

| Κατασκευαστικές εφαρμογές (διαμόρφωση εσωτερικού & εξωτερικού χώρου)

Βγάζουμε φωτογραφίες του χώρου σας.

Ξεκινάμε τη διαδικασία προσχεδιαστικών εκδοχών, προσαρμόζοντας κάθε σχεδιαστική εκδοχή στις φωτογραφίες με την αντίστοιχη αναλογία και οπτική γωνία.

Σχετικά με την επιγραφή σας, μας στέλνετε μία φωτογραφία και τη προτεινόμενη θέση αυτής. Έπειτα σας προτείνουμε κατασκευαστικά και σχεδιαστικά λύσεις σύμφωνα με το ύφος του χώρου σας, εφόσων από αρχής γνωρίζετε το αντίστοιχο κόστος.

Γίνεται τελική επιλογή.

Προχωράμε στη διαδικασία παραγωγής μετά από έγκρισή σας.

| Εταιρική ιστοσελίδα

Μετά τη συμφωνία σας μαζί μας, θα σας σταλθεί online αρχείο, με την παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης του νέου σας WEBSITE / ESHOP .

| Σημαντική Ενημέρωση

Κάθε σχεδιαστική μας πρόταση, σας στέλνετε, με link και με δυνατότητα online comments, από εσάς.

Ως ελάχιστος χρόνος υλοποίησης, νέων προσχεδιαστικών εκδοχών, βάσει δικών σας παρατηρήσεων, έχουμε ορίσει τις 2 εργάσιμες ημέρες.

Οι χρόνοι υλοποίησης των εργάσιμων ημερών, που αναφέρουμε, είναι ενδεικτικοί και ορίζονται, ως ο ελάχιστος χρόνος, από την εταιρεία μας. Ισχύει υπό την προϋπόθεση, που η εκάστοτε επιχείρηση, ανταποκρίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 ημερών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορεί να αυξηθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

Η εταιρεία ΔΕΝ ευθύνεται, για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή γενικού τύπου λάθη, ως προς το περιεχόμενο του project. Γι αυτό, πριν τη διαδικασία παραγωγής, ζητάμε τελική επιβεβαίωση από τον πελάτη.

Η Εταιρεία ευθύνεται, για τυχόν λάθη εκτύπωσης, χρωματικών ατελειών, και γενικού τύπου, σε επίπεδο εκτύπωσης, ποιότητας και κατασκευής, στην περίπτωση που το αποτέλεμα είναι διαφορετικό της αρχικής πληροφόρησης.

Κάθε project, προχωράει στη διαδικασία εκτύπωσης και κατασκευής, μετά από έγκριση – επιβεβαίωση περιεχομένου από τον πελάτη, που φέρει ευθύνη, ως προς την ορθότητα του περιεχομένου, 100%.

Υπηρεσία LIVE CHAT

Γιατί να χρησιμοποιήσω το live chat?

 1. Αμεσότητα επικοινωνίας, στο 80% των περιπτώσεων.
 2. 24/7 αυτοματοποιημένη υποστήριξη, που καλύπτει, πάνω από το 75% των καθημερινών περιπτώσεων.
 3. Αυτόματη ενημέρωση σας, είτε στο live chat, είτε στο mail, που έχετε εγγραφεί.
 4. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πλοηγείστε στην ιστοσελίδα, ανοίγετε το live chat και συμπληρώνετε το μήνυμά σας.
 5. Ή ακόμη καλύτερα… Mπορείτε να αποθηκεύσετε, στη Home Screen, του smartphone σας, τη σελίδα αυτή, ως APP – Icon, και θα απέχουμε 1 κλικ μόνο!  Τόσο απλά!

Με μία απλή εγγραφή κερδίζετε.. (οι προσφορές δεν συνδυάζονται).

 1. 10% έκπτωση, στην 1η υπηρεσία μας.
 2. 70€ έκπτωση, σε κάθε web υπηρεσία μας, (αφορά μόνο υπηρεσίες), για αγορές άνω των 500€.
 3. 200€ έκπτωση, σε κάθε web υπηρεσία μας, (αφορά μόνο υπηρεσίες), για αγορές άνω των 1,000€.
 4. Έως 100€ έκπτωση, σε σχεδιασμό νέου Σήματος Λογότυπου.
 5. Έως 450€ έκπτωση, σε κατασκευή ιστοσελίδας.

…και πολλά περισσότερα που θα τα ανακαλύψετε…

Καλώς ήλθατε!!!

Ωράριο λειτουργίας

 1. Λειτουργία BOT /24/7
 1. Online Chat
 • Δευτέρα – Σάββατο | 09:30-14:30, 16:00-21:00
 • Κυριακή | 10:00-12:00